MÜŞTERİ GİRİŞİ DEMO TALEBİ

AYDINLATMA METNİ KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

  1. VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Asist Yazılım (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Kimlik, Müşteri İşlem Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik, İletişim İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak elektronik ve fiziksel ortamda, ilgili formun düzenlenmesi, ilgili kişi tarafından iletilmesi aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Finans/Muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçları ile Tedarikçiler, Gerçek kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile Gerçek kişiler veya Özel Hukuk Tüzel kişileri, Tedarikçiler alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında, veri sorumlusu Şirket’e başvurarak, Kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Taleplerinizi, Şirket’e “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; “İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle

Asist Yazılım Danışmanlık Eğitim Hiz. San. ve Tic Ltd Şti. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. Zin-D İş Merkez No:1 D:14 Çekmeköy-İstanbul TÜRKİYE adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@asistyazilim.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email